Disclaimer

Hulpkaart Utrecht heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website en de opgenomen informatie grote zorgvuldigheid betracht. De via deze website verspreide informatie is slechts informerend van aard. Hulpkaart Utrecht aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen.

Hulpkaart Utrecht besteedt uiterste zorg aan de juistheid volledigheid, compleetheid, geschiktheid en actualiteit van de informatie op de website, maar garandeert niet dat de op de website te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. De informatie op deze site kan op ieder door Hulpkaart Utrecht gewenst moment worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid

Hulpkaart Utrecht besteedt uiterste zorg aan de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud van de website. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld is Hulpkaart Utrecht niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of effectiviteit van de aangeboden diensten, informatieteksten, omschrijvingen van behandelmethoden of overige inhoud op de website. De inhoud is ondersteunend en niet vervangend.

Indien op deze website links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor Hulpkaart Utrecht op geen enkele wijze verantwoordelijk is. Hulpkaart Utrecht aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links oplevert.

Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat Hulpkaart Utrecht de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.

Het gebruik van de inhoud geschiedt volledig voor uw eigen risico. Hulpkaart Utrecht sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle schade, directe of indirecte, uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiend uit of verband houdende met het gebruik van de inhoud, producten of diensten die via de website worden aangeboden en / of het niet foutloos of ononderbroken functioneren van de website en / of het onvoldoende beveiligd zijn van de website.

Wijzigingen website

De inhoud van de website wordt regelmatig aangepast. Hulpkaart Utrecht behoudt zich het recht voor om wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Functioneren website en communicatie

Eveneens besteedt Hulpkaart Utrecht uiterste zorg aan de beveiliging en het foutloos en ononderbroken functioneren van de website, maar kan noch de beveiliging, noch het foutloos en ononderbroken functioneren van de website garanderen. Hulpkaart Utrecht garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Past de Hulpkaart bij u?

Wanneer u wilt weten of de hulpkaart wel bij u past kunt u een aantal vragen doorlopen wie aangegeven wanneer de kaart handig kan zijn voor uw situatie.

Contactgegevens

Maandagmiddag van 14.00 uur tot 16.30 uur is er spreekuur bij het steunpunt voor de hulpkaart. U kunt dan vragen stellen over de werkwijze of hulp krijgen bij het invullen van uw kaart.